Skip to content
Zaloguj się
Zarejestruj się

ZASADY UŻYTKOWANIA

informacyjno-analityczny system wyszukiwania i przetwarzania informacji z zakresu budownictwa i innej działalności oraz wyszukiwania i przetwarzania informacji własnych wprowadzonych do systemu „AIMAP” (zaktualizowany z 18.05.2022)

Dostęp do informacyjno-analitycznego systemu wyszukiwania i przetwarzania informacji z zakresu budownictwa i innej działalności oraz wyszukiwania i przetwarzania informacji własnych wprowadzonych do systemu „AIMAP” (dalej – „AIMAP”) zapewnia możliwość uzyskania informacje (w tym skonsolidowane) i odpowiednie dane analityczne z zakresu budownictwa i innej działalności na Ukrainie, a także możliwość wprowadzania i edycji własnych danych na budowach. Dostęp do Systemu AIMAP odbywa się w sposób określony w wydanej licencji, zgodnie z określonymi w niej formami żądań wyszukiwania, tworzenia i edycji informacji (interfejs WWW oprogramowania, ustawienia API, itp.).

Dostęp do Systemu AIMAP poprzez stronę internetową: https://app-pl.aimapa.com realizowany jest po dokonaniu rejestracji i autoryzacji. Rejestracja w Systemie AIMAP następuje poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych określonych w Systemie AIMAP. Na podany podczas rejestracji adres pocztowy wysyłana jest wiadomość z kodem wymaganym do potwierdzenia konta. Dostęp do Systemu AIMAP następuje po dokonaniu autoryzacji Licencjobiorcy poprzez podanie loginu i hasła podanych przez Licencjobiorcę podczas rejestracji na Koncie Osobistym (osobista strona internetowa Licencjobiorcy).

Możliwość prawidłowego dostępu do Systemu AIMAP za pośrednictwem strony internetowej: https://app-pl.aimapa.com i uzyskania za jej pośrednictwem niezbędnych informacji jest zapewniona wyłącznie w przypadku korzystania z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, które otrzymują oficjalne aktualizacje zabezpieczeń, poprawki zgodności oraz pomoc techniczną.

Zautomatyzowana Stacja Robocza (AWP) to najwyższy sprzęt komputerowy (komputer, tablet, smartfon itp.) w ramach jednej przeglądarki na takim sprzęcie, za pośrednictwem którego Licencjobiorca zapewnia bieżący dostęp do Systemu AIMAP. Wykluczony jest jednoczesny bieżący dostęp do Systemu AIMAP z kilku urządzeń i/lub przeglądarek internetowych zainstalowanych na jednym urządzeniu.

Użytkownik AIMAP to każda osoba, w tym Licencjobiorca, korzystająca z Systemu AIMAP.

W okresie obowiązywania prawa do korzystania z Systemu AIMAP Licencjobiorca może:

 • dostępu do Systemu AIMAP w sposób przewidziany wydaną licencją i/lub rozszerzonymi warunkami licencyjnymi korzystania z Systemu AIMAP
 • otrzymywania informacji (w tym podsumowań) i odpowiednich danych analitycznych za pomocą Systemu AIMAP oraz wykorzystywania ich do zapewnienia swoich działań;
 • generować i/lub edytować w sekcji „AIMAP” informację, w której znajdują się odpowiednie formularze wniosków o utworzenie i/lub edycję.
 • skontaktować się z obsługą techniczną Licencjodawcy za pomocą formularza zwrotnego udostępnionego przez System AIMAP lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Licencjodawcy podany w Systemie AIMAP w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z Systemu AIMAP (w tym o utrudnieniach/braku dostęp). W takim przypadku należy podać login, imię (imię i nazwisko), a w razie potrzeby inne informacje potwierdzające prawo dostępu.

Licencjobiorca musi:

 • przestrzegać warunków Umowy o prawie do korzystania z produktów oprogramowania (dalej - „Umowa”) wydanych licencji, rozszerzonych warunków licencji i niniejszego Regulaminu, a także przewidzianych przez nie zakazów i ograniczeń;
 • przy tworzeniu i/lub rozpowszechnianiu informacji w części Systemu AIMAP, przeznaczonej do rozpowszechniania informacji przez użytkowników Systemu AIMAP, przestrzegać wymagań prawa i ogólnie przyjętych norm etycznych;
 • podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje o sobie, a także inne informacje niezbędne do wypełnienia warunków Umowy;
 • zapewnić bezpieczeństwo informacji wymaganych do autoryzacji w Systemie AIMAP (loginy, hasła dostępu itp.);
 • niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o wszelkich naruszeniach jego praw w ramach Systemu AIMAP przez osoby trzecie (jeżeli Licencjobiorca jest świadomy takich naruszeń) oraz pomóc Licencjodawcy w niezwłocznym zaprzestaniu takich naruszeń i udokumentowaniu ich istnienia.

Licencjobiorcy nie wolno:

 • dekompilacji baz danych dostępnych w Systemie AIMAP w celu przekazywania informacji do innych systemów wyszukiwania informacji lub w innych celach;
 • wykorzystywania we własnych produktach informacyjnych zdjęć interfejsu Systemu AIMAP bez zgody Licencjodawcy;
 • zapewniania dostępu do Systemu AIMAP osobom trzecim (z wyjątkiem pracowników i/lub upoważnionych przedstawicieli Licencjobiorcy);
 • umieszczania danych analitycznych Systemu AIMAP w ramach jakichkolwiek innych systemów wyszukiwania informacji, programów komputerowych, publikacji elektronicznych i/lub drukowanych bez zgody Licencjodawcy, a także dokonywania odpłatnych płatności na rzecz osób trzecich (w tym , przez internet);
 • ingerować w funkcjonowanie Systemu AIMAP i próbować uzyskać do niego dostęp za pomocą metod, które nie odpowiadają określonym w nim formom żądań wyszukiwania, generowania i edycji informacji (interfejs WWW, ustawienia API itp.), w tym innego oprogramowania znaczy;
 • wydawania zezwoleń (licencji, sublicencji) osobom trzecim na prawo do korzystania z Systemu AIMAP
 • korzystać z Systemu AIMAP niezgodnie z Regulaminem korzystania z Systemu AIMAP, a także w celach sprzecznych z ustawodawstwem Ukrainy.

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do moderowania i/lub usuwania informacji wygenerowanych przez Licencjobiorcę w części Systemu AIMAP przeznaczonej do generowania i/lub edycji informacji Systemu AIMAP, jeżeli formowanie takich informacji jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub mającymi zastosowanie prawo. Licencjodawca nie kontroluje ani nie kieruje działaniami Użytkowników w zakresie tworzenia informacji, które rozpowszechniają w „AIMAP”. Kształtowanie treści i rozpowszechnianie tych informacji jest dokonywane przez użytkowników Systemu „AIMAP” wyłącznie według własnego uznania.

Licencjobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z Systemu AIMAP w sposób sprzeczny z warunkami Umowy, wydanymi licencjami, przedłużonymi warunkami licencji oraz niniejszym Regulaminem.

W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę zakazów określonych w Umowie i/lub niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia warunków i/lub warunków uiszczania opłat licencyjnych, licencji i/lub rozszerzonych warunków licencyjnych korzystania z AIMAP może zostać zakończony.