Skip to content
Zaloguj się
Zarejestruj się

PUBLICZNA UMOWA LICENCYJNA

o prawo do korzystania z oprogramowania (aktualizacja od 18.02.2022)

Niniejsza publiczna umowa licencyjna (zwana dalej „Umową”) określa warunki przyznania Licencjodawcy Licencjobiorcy (osobie, która akceptuje warunki niniejszej Umowy zgodnie z zasadami w niej określonymi) praw do korzystania z oprogramowania, w tym: budowa systemu analitycznego i inne czynności, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji własnych wprowadzonych do systemu „AIMAP” (https://app-pl.aimapa.com), a także innych praw własności intelektualnej Licencjodawcy. Stronami niniejszej Umowy są „Licencjodawca” i „Licencjobiorca”, zwani łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Warunki

Prawa do korzystania z oprogramowania przenoszone są na warunkach odrębnych zezwoleń (licencji) wydanych przez Licencjodawcę na Licencjobiorcę na warunkach wybranej przez Licencjobiorcę Taryfy.

Akceptując niniejszą Umowę, Licencjobiorca potwierdza pełną i bezwarunkową zgodę ze wszystkimi jej warunkami (akceptację), co poświadcza zawarcie Umowy pomiędzy Stronami. Licencjobiorca potwierdza swoją zgodę na wykonywanie w dobrej wierze praw uzyskanych w związku z uzyskaniem licencji na korzystanie z Oprogramowania i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz do przestrzegania jej zakazów i ograniczeń.

Licencjobiorca udziela Licencjodawcy odpowiedzi o pełnej i bezwarunkowej akceptacji (akceptacji) propozycji zawarcia niniejszej Umowy poprzez wykonanie dowolnej z następujących czynności:

 • rejestracja Licencjobiorcy w Systemie AIMAP;
 • jakiekolwiek korzystanie z Systemu AIMAP przez Licencjobiorcę;
 • w przypadku zawarcia odrębnej umowy zakupu licencji na korzystanie z Systemu AIMAP z Licencjodawcą - poprzez zawarcie takiej umowy.

Licencja na korzystanie z odpowiedniego Oprogramowania jest pisemnym upoważnieniem, które upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z odpowiedniego Oprogramowania jako zasobu referencyjnego dla informacji i wsparcia analitycznego jego działalności biznesowej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i warunkami takiej licencji.

Rozszerzone warunki licencji na korzystanie z Oprogramowania stanowią integralną część (załącznik) odpowiedniej licencji na korzystanie z Oprogramowania. Rozszerzone warunki licencji mogą obejmować pewne dodatki, dodatki i/lub rozszerzenia funkcjonalności Oprogramowania itp. w porównaniu z warunkami licencji na jego używanie. Postanowienia licencji rozszerzonej na korzystanie z Oprogramowania obowiązują w okresie obowiązywania odpowiedniej licencji na korzystanie z Oprogramowania (i wygasają w tym samym czasie).

Użytkownik AIMAP to każda osoba, w tym Licencjobiorca, korzystająca z Systemu AIMAP.

Prawa i obowiązki. Ograniczenia w korzystaniu z oprogramowania

W okresie obowiązywania prawa do korzystania z Oprogramowania Licencjobiorcy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do Oprogramowania w sposób przewidziany wydaną licencją i/lub rozszerzonymi warunkami licencyjnymi korzystania z Oprogramowania;
 • do otrzymywania za pomocą Oprogramowania informacji (w tym - podsumowania) i odpowiednich danych dotyczących placów budowy, a także wykorzystywania ich w celu zapewnienia swojej działalności;
 • zawierać informacje o oprogramowaniu jako integralną część wszelkich zbiorów, baz danych, antologii, encyklopedii itp.;
 • powiadomić Licencjodawcę o brakach i zażądać prawidłowego działania Oprogramowania pod adresem: support@aimapa.com.

Ліцензіат зобов’язаний:

 • przestrzegać warunków niniejszej Umowy i stosować się do zakazów i ograniczeń przez nią przewidzianych, przestrzegać warunków licencji, warunków licencji rozszerzonej i Warunków użytkowania;
 • przy opracowywaniu i/lub redagowaniu informacji w części Systemu AIMAP, przeznaczonej do tworzenia i/lub redagowania informacji Systemu AIMAP, w celu spełnienia wymagań prawa i ogólnie przyjętych norm etycznych;
 • generować i/lub edytować w sekcji „AIMAP” informację, w której znajdują się odpowiednie formularze wniosków o utworzenie i/lub edycję.
 • podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje o sobie oraz inne informacje niezbędne do przestrzegania warunków niniejszej Umowy;
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji wymaganych do autoryzacji w Oprogramowaniu (loginów, haseł dostępu itp.);
 • niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o wszelkich naruszeniach jego praw do Oprogramowania przez osoby trzecie (jeśli Licencjobiorca jest świadomy takich naruszeń) oraz pomóc Licencjodawcy w niezwłocznym zaprzestaniu takich naruszeń i udokumentowaniu dowodów ich istnienia.

Licencjobiorcy nie wolno:

 • do dekompilacji baz danych dostępnych w produktach Oprogramowania w celu przesyłania informacji do innych systemów wyszukiwania informacji lub w innych celach;
 • używać we własnych produktach informacyjnych obrazów interfejsu Oprogramowania bez zgody Licencjodawcy;
 • zapewniać dostępu do Oprogramowania osobom trzecim (z wyjątkiem pracowników i/lub upoważnionych przedstawicieli Licencjobiorcy);
 • umieszczania danych analitycznych Systemu AIMAP w ramach jakichkolwiek innych systemów wyszukiwania informacji, programów komputerowych, publikacji elektronicznych i/lub drukowanych, a także dokonywania jakiejkolwiek odpłatnej dystrybucji na rzecz osób trzecich (w tym przez Internet);
 • tworzyć i/lub edytować w sekcji Systemu AIMAP, przeznaczonej do tworzenia i/lub informacji Systemu AIMAP, informacji nieprawdziwych, a także zawierających nieprzyzwoite, wulgarne lub obraźliwe wyrażenia;
 • zakłócać działania Oprogramowania i próbować uzyskiwać do niego dostęp za pomocą metod niespełniających określonych form żądań wyszukiwania, generowania, otrzymywania i edycji informacji (interfejs WWW, ustawienia API itp.), w tym innego oprogramowania;
 • wydawania zezwoleń (licencji, sublicencji) osobom trzecim na prawo do korzystania z Oprogramowania;
 • używać Oprogramowania niezgodnie z Regulaminem, a także w celach sprzecznych z prawem polskim.

Licencjodawca ma prawo:

 • w sposób przewidziany przez ustawodawstwo Ukrainy, kontrolować zakres i procedurę korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę oraz wymagać od Licencjobiorcy zaprzestania korzystania z Oprogramowania, które jest sprzeczne z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, niniejszą Umową, a także warunkami licencji, rozszerzonymi warunkami licencji i Warunki użytkowania;
 • zawiesić dostęp Licencjobiorcy do Oprogramowania z przyczyn technicznych (przerwy w pracy oficjalnych rejestrów itp.);
 • wypowiedzenia wydanej licencji i/lub warunków licencji rozszerzonej na korzystanie z Oprogramowania w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę zakazów przewidzianych w niniejszej Umowie, a także w przypadku naruszenia warunków i/lub warunków uiszczania opłat licencyjnych przewidzianych przez odpowiednia Taryfa;
 • moderować i/lub usuwać informacje generowane przez Licencjobiorcę w części Systemu AIMAP przeznaczonej do tworzenia informacji Systemu AIMAP, jeżeli tworzenie takich informacji jest sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, Warunkami Korzystania i/lub obowiązującym prawem. Licencjodawca nie kontroluje ani nie kieruje działaniami Użytkowników w zakresie tworzenia informacji, które rozpowszechniają w „AIMAP”. Kształtowanie treści i rozpowszechnianie tych informacji jest dokonywane przez użytkowników Systemu „AIMAP” wyłącznie według własnego uznania.

Licencjodawca musi:

 • przestrzegać warunków niniejszej Umowy (z wyjątkiem niewykonania zobowiązań z powodu wypadku lub siły wyższej);
 • realizacji usługi informatyzacji produktów Oprogramowania, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
 • w rozsądnym terminie (i w miarę możliwości z wyprzedzeniem), który nie może przekroczyć trzech dni roboczych od momentu, w którym Licencjodawca dowiedział się o zaistniałych okolicznościach, powiadomi Licencjobiorcę o przypadkach braku dostępu do Oprogramowania, przyczyn braku takiego dostęp i/lub terminy.
 • każda ze Stron może rozpowszechniać w jakikolwiek sposób (w tym między innymi w reklamie) informacje o współpracy z drugą Stroną w ramach niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń dotyczących poufności;
 • podjęcia niezbędnych środków prawnych, organizacyjnych i technicznych lub zapewnienia ich przyjęcia w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych oraz innymi nielegalnymi działaniami dotyczącymi danych osobowych, w tym:
  • stosować szyfrowanie RSA w systemie „AIMAP”;
  • w razie potrzeby wykonaj dwustopniową weryfikację dostępu do konta;
  • w celu ochrony autoryzowanych sesji;
  • stale ulepszać metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

Warunki korzystania

Procedura i warunki dostępu i korzystania z odpowiednich produktów Oprogramowania są określone w niniejszej Umowie, oddzielnych licencjach na korzystanie z Oprogramowania, warunkach licencji rozszerzonej i Warunkach użytkowania.

Opłata licencyjna

Za przyznanie uprawnień przewidzianych niniejszą Umową, w szczególności za uzyskanie licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz warunków licencji rozszerzonej na jego użytkowanie, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy opłatę (opłatę licencyjną) na warunkach wybranej Taryfy.

Licencjobiorca uiści opłatę licencyjną bezgotówkowym przelewem środków na rachunek bankowy Licencjodawcy (jednorazowa płatność całej kwoty za określone Oprogramowanie).

Uzyskanie licencji (licencji) na korzystanie z Oprogramowania, rozszerzone okresy licencyjne na korzystanie z Oprogramowania oraz ich opłacenie może zostać potwierdzone stosownymi aktami dostawy i odbioru, w tym w formie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania M.E.Doc.

Polityka zwrotów

Licencjodawca nie zwraca pieniędzy, jeśli Licencjobiorca zmieni zdanie na korzystanie z Systemu AIMAP. Większość produktów i usług internetowych Systemu AIMAP jest natychmiast dostarczana w formie cyfrowej, więc Licencjodawca natychmiast otrzyma wszystkie korzyści z Usługi AIMAP.

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy konserwacji iw takim przypadku Licencjodawca niezwłocznie zwraca Opłatę licencyjną w ciągu jednego dnia roboczego.

Poufność

Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji technicznych, handlowych i innych otrzymanych na mocy niniejszej Umowy od jednej Strony do drugiej oraz do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu takich informacji stronom trzecim.

Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji Licencjobiorcy otrzymanych przez niego w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania (w tym danych rejestracyjnych systemu, informacji o ilości i treści zapytań wyszukiwania oraz informacji wprowadzanych przez użytkownika w odpowiednich sekcjach Systemu AIMAP) .

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie poufności, które nastąpiło w wyniku zdarzenia, siły wyższej, bezprawnych działań osób trzecich, a także w wyniku naruszenia poufności na żądanie organów władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedzialność

Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie, niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy, warunków wydanych licencji, przedłużonych warunków licencji oraz Warunków użytkowania zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i warunkami niniejszej Umowy .

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie, niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy, które nastąpiło w wyniku zdarzenia lub działania siły wyższej, bezprawnych działań osób trzecich.

W przypadku naruszenia zakazów przewidzianych w niniejszej Umowie, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę w wysokości dwukrotności kwoty opłaty licencyjnej uiszczonej w okresie obowiązywania odpowiedniej licencji za korzystanie z odpowiedniego Oprogramowania. Zapłata kary nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku naprawienia Licencjodawcy szkody wyrządzonej Licencjodawcy w związku z naruszeniem tych zakazów przez Licencjobiorcę.

W przypadku technicznej niemożności dostępu i/lub całkowitej niemożności uzyskania przez Licencjobiorcę informacji i danych analitycznych z wykorzystaniem Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji i/lub rozszerzonych warunków licencyjnych korzystania z Oprogramowania z winy Licencjodawcy, na uzasadnione żądanie Licencjobiorców licencji na korzystanie z Oprogramowania przez okres odpowiadający okresowi ważności tych okoliczności.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • dokładność, kompletność i poprawność informacji otrzymanych przez Licencjobiorcę podczas korzystania z Oprogramowania w wyniku niedokładnych, niekompletnych lub nieprawidłowych żądań;
 • faktyczną kompletność i rzetelność wszelkich informacji (w tym streszczenia) uzyskanych z oficjalnych źródeł informacji publicznej w formie danych jawnych, a także na podstawie takich informacji danych analitycznych zawartych w Oprogramowaniu;
 • treść i skutki powstania i/lub wykorzystania przez Licencjobiorcę informacji w części Systemu AIMAP, przeznaczonej do tworzenia informacji przez użytkowników Systemu AIMAP, w tym do decyzji zarządczych, prawnych, finansowych, organizacyjnych i wszelkich innych (lub bezczynność) );
 • konsekwencje wykorzystania danych analitycznych zawartych w Oprogramowaniu do podejmowania decyzji, działań (lub zaniechania) zarządczych, finansowych, organizacyjnych i wszelkich innych;
 • bezpośrednie lub pośrednie szkody, utracone korzyści lub szkody moralne wyrządzone Licencjobiorcy w związku z użytkowaniem lub komplikacją/niemożnością korzystania z Oprogramowania, które powstały w wyniku okoliczności niezależnych od Licencjodawcy;
 • wygaśnięcia udzielonej licencji i/lub warunków licencji rozszerzonej na korzystanie z Oprogramowania w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę zakazów przewidzianych w niniejszej Umowie, a także w przypadku naruszenia warunków i/lub warunków uiszczenia opłaty licencyjnej przekazanych przez Taryfa. W takim przypadku kwota tantiem wypłaconych Licencjobiorcy nie podlega zwrotowi, a żadne środki odpowiedzialności w związku z takim wypowiedzeniem nie mają zastosowania do Licencjodawcy.

Odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze, jest ograniczona do kwoty opłaty licencyjnej otrzymanej przez Licencjobiorcę w ciągu ostatniego roku (ostatnie 365 dni przed wystąpieniem okoliczności, o których Licencjobiorca odnosi się jako podstawa jego roszczeń).

Odpowiedzialność nieuregulowana niniejszą Umową podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego.

Okres ważności licencji. Różnorodny

Okres obowiązywania licencji na korzystanie z Oprogramowania, jak również początek jej trwania, termin uiszczenia opłaty licencyjnej określają warunki odpowiedniej Taryfy.

Możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania wygasa w momencie wygaśnięcia licencji na korzystanie z niego.

Akceptacja warunków niniejszej Umowy bez uiszczenia opłaty licencyjnej daje Licencjobiorcy prawo do dostępu do Oprogramowania w terminie określonym przez Licencjodawcę. Rodzaj Oprogramowania i jego dostępne funkcje w tym okresie określa polityka Licencjodawcy.

Strony ustaliły, że Licencjodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na inną osobę bez konieczności uzyskania zgody i/lub zawiadomienia Licencjobiorcy.

W przypadku zawarcia przez Strony umowy licencyjnej na prawo do korzystania z Oprogramowania w formie pisemnej, warunki korzystania z Oprogramowania określa umowa zawarta w formie pisemnej.

W okresie obowiązywania licencji na prawo do korzystania z Oprogramowania Licencjodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z Oprogramowania w dowolny sposób, jak również prawo do zezwolenia lub zakazania korzystania z niego innym osobom w jakikolwiek sposób w ramach uprawnień podmiotu prawa własności intelektualnej do artykułu 15 Ustawy Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spór jest rozstrzygany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Cofnięcie licencji

Większość produktów i usług AIMAP jest dostarczana natychmiast w formie cyfrowej, więc Licencjodawca nie zaoferuje zwrotu pieniędzy, jeśli Licencjobiorca zmieni zdanie na temat korzystania z AIMAP.

Ponowne transakcje można anulować w dowolnym momencie w odpowiedniej sekcji Systemu AIMAP lub wysyłając prośbę na adres billing@aimapa.com.

Niniejszy punkt nie ma wpływu na prawa Licencjobiorcy w przypadku, gdy Licencjobiorca ma rzeczywistą i uzasadnioną reklamację dotyczącą działania Systemu AIMAP.

Wprowadzanie zmian w umowie

Warunki niniejszej Umowy mogą zostać zmienione przez Licencjodawcę w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji Umowy pod adresem: https://aimap.aimarketing.info/pl/terms-of-service. Licencjodawca zawiadamia Licencjobiorcę o zmianach poprzez wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem Systemu AIMAP w trakcie lub po zalogowaniu i/lub przesłanie na adres e-mail Licencjobiorcy podany podczas rejestracji konta zaktualizowanego do Umowy. Licencjobiorca jest należycie informowany o zmianach warunków Umowy od momentu wysłania takiego zawiadomienia przez Licencjodawcę.

Licencjobiorca zgadza się zaakceptować wszelkie zmiany dokonane przez Licencjobiorcę w warunkach Umowy. Jeżeli Licencjodawca nie zaakceptuje zmian, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Licencjodawcy o braku akceptacji zmian w terminie pięciu dni od momentu zawiadomienia Licencjobiorcy. Jeżeli Licencjobiorca nie powiadomił Licencjodawcy o braku akceptacji zmian w Umowie, uważa się, że Licencjobiorca zaakceptował takie zmiany począwszy od szóstego dnia po powiadomieniu.

W przypadku, gdy Licencjobiorca nie zaakceptuje zmian w Umowie, jej ważność wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia Licencji. W takim przypadku Licencjobiorca nie jest uprawniony do odnowienia Licencji. W przypadku udzielenia Licencjobiorcy Licencji na czas nieokreślony, Umowa wygasa w ciągu pięciu dni od dnia powiadomienia Licencjobiorcy o zmianie warunków Umowy.

Licencjobiorca ma prawo otrzymać niniejszą Umowę pocztą elektroniczną w formie uniemożliwiającej zmianę jej treści. Umowa otrzymana przez Licencjobiorcę w tej formie obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian do Umowy w sposób określony w niniejszym paragrafie.

Zmiany Regulaminu dokonywane są w sposób i na warunkach określonych w niniejszym punkcie poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji pod adresem: https://aimap.aimarketing.info/pl/terms-of-use.

Licencjobiorca ma prawo do jednostronnej zmiany wykazu i warunków Opłaty licencyjnej poprzez zamieszczenie zaktualizowanego wykazu pod adresem: https://aimap.aimarketing.info/pl/prices nie później niż czternaście dni przed datą wejścia w życie takich zmian . W przypadku zmian w funkcjonalności Systemu, AIMAP publikuje stosowną zaktualizowaną listę pod adresem https://aimap.aimarketing.info/pl/prices.

 

Licencjodawca:

ARTIFICHEL INTELLIGENCE MEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AIMAPA LLC) 

Місцезнаходження: 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, провулок Ювілейний, 5, офіс 105

Przesyłka kurierska: Nowa poczta, oddział nr 2. Biełogorodka, rejon Kijowsko-Światoszyński, obwód kijowski, tel: (097) 441 45 10, (płatność bezgotówkowa)

Kod USREOU: 43938044

Dane bankowe:

IBAN UA503206490000026006052739047 w Kijowie

MFI 320649

Status podatkowy: jeden podatnik 3 grup, stawka 5%, bez VAT

Użytkownik serwisu: EDO "Vchasno" https://vchasno.ua/

Środki transportu:

tel.: +380 44 592 81 81

email: ask@aimapa.com